System ten przeznaczony jest do użytku osób pełniących obowiązki zarządcze (OPOZ), a także osób blisko z nimi związanych, w celu zgłaszania transakcji do KNF zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Formularz przewidziany w tym systemie stanowi "środek elektroniczny" określony w art. 2 rozporządzenia (UE) 2016/523. OPOZ, a także osoby blisko z nimi związane są zobowiązane do korzystania z tego formularza przy składaniu powiadomienia na podstawie tego artykułu.

Aby uzyskać jednorazowy dostęp do formularza, konieczne jest wprowadzenie adresu e-mail w poniższym polu. Na podany adres e-mail zostanie przesłany link do strony z formularzem. Link jest ważny jednorazowo przez 3 dni. Po upływie tego okresu konieczne będzie uzyskanie kolejnego linku.

Po wypełnieniu formularza, na wprowadzony adres e-mail przesyłający otrzyma automatyczne potwierdzenie przesłanych danych.